Hot News :

ประวัติความเป็นมา

ความหมายตราสัญลักษณ์

     ทุ่งนา หมายถึง ประชาชนชาวตำบลโคกสำราญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีข้าวหอมมะลิเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยม

     เครื่องบิน หมายถึง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ มีสนามบินเก่า ที่สร้างขึ้น ในสมัยสงคราม จึงเป็นสัญลักษณ์ของ ตำบลโคกสำราญ

 

คำขวัญประจำตำบล

"วัฒนธรรมนำร่อง คลองน้ำห้วยสะแบกไหลผ่าน
ชุมชนเผ่าญ้อกุดคอก่าน ตำนานเก่าสนามบิน"

 

      ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดตั้งเป็นตำบลโคกสำราญ เมื่อ พ.ศ. 2525 โดยแยกหมู่บ้านจากตำบลบุ่งค้า ได้แก่ บ้านหนองยาง, บ้านห้วยสะแบก, บ้านดอนมะซ่อม, บ้านหินสิ่ว, บ้านกุดคอก่าน, บ้านโคกสำราญ และแยกจากตำบลสวาท ได้แก่ บ้านสมสะอาด, บ้านคำเกิ่ง ด้วยเหตุผลทางการปกครองและพัฒนาให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ตำบลโคกสำราญได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ (อบต.โคกสำราญ) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ