ความภูมิใจของเรา

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่องมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Awards 2021 ) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้รับประกาศนียบัตรเชิญชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัล ศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตำบลโคกสำราญ เพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรประสานพลังแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น "ระดับประเทศ" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546

      โล่ และ ประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2550

      โล่รางวัล ผู้สนับสนุนให้ชุมชนบ้านสมสะอาด หมู่ 9 และ หมู่ 12 ได้รับการเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ) โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน มอบไว้ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2551

      วุฒิบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการอบรมโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2552

      เกียรติบัตร ผ่านการประเมินเป็นโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2554

       เกียรติบัตร สนับสนุนและส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2554

       ประกาศนียบัตร เครือข่ายสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยหลัก 3R : reduce reuse recycle ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ