ประกาศการแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริต

      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ จะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

• ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริต
• ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2563
• ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2564
• ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2565

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ