Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกสำราญ โดยมีนายฟ้าเดี่ยง สายจันดา รองประธานสภา อบต. ปฎิบัติหน้าที่ แทนประธา่นสภา เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสําราญ กำหนดจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโคกสําราญ โคกสําราญซัมเมอร์คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดคอก่านโคกสําราญโนนสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา และส่งเสริมการออกกำลังกายและกระตุ้นให้ทุกคนมีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยมีนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานกรรมการ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกสำราญ มีนายบุญชู สลับศรี ประธานสภา อบต. เป็นประธานในการประชุมฯ โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 โดยมีบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง จำนวน 88 คน

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.โคกสำราญ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 (7 วัน อันตราย)

5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และอสม. ร่วมต้อนรับคณะทำงานจากจังหวัดยโสธร ในการลงพื้นที่ทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 27-30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาราญ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลโคกสำราญ ทั้ง 15 หมู่บ้าน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ประจำปี 2565 โดยมีนายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสำราญ ทั้ง 6 ศูนย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามฟุตบอลหน้าศูนย์ราชการอำเภอเลิงนกทา โดยมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ อปพร. ดีเด่น และกิจกรรมการสาธิตการใช้รถยนต์ต้นเพลิง การควบคุมเพลิง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ