Hot News :

นายมิตร บุญเพ็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายถนัด แสงศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวผู้บริหาร
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกสำราญ…

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกสำราญ โดยมีนายฟ้าเดี่ยง สายจันดา รองประธานสภา อบต. ปฎิบัติหน้าที่ แทนประธา่นสภา เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา...

[ 16-05-2566 ] Hits:14

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสําราญ กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลโคกสําราญ โคกสําราญซัมเมอร์คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดคอก่านโคกสําราญโนนสวรรค์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสําราญ กำหนดจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโคกสําราญ โคกสําราญซัมเมอร์คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดคอก่านโคกสําราญโนนสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา และส่งเสริมการออกกำลังกายและกระตุ้นให้ทุกคนมีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน

[ 10-05-2566 ] Hits:22

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยมีนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานกรรมการ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

[ 09-05-2566 ] Hits:19

วันที่10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา พร้อมด้วย นายมิตร บุญเพ็ง นายกอบต.โคกสำราญ นายกลม บุญเนตร รองนายก อบต.โคกสำราญ และเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน…

วันที่10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา พร้อมด้วย นายมิตร บุญเพ็ง นายกอบต.โคกสำราญ นายกลม บุญเนตร รองนายก อบต.โคกสำราญ และเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และอสม.ร่วมต้อนรับ นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ยโสธร พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน "โครงการ...

[ 12-05-2566 ] Hits:21

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรโดย นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทาพร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเลิงนกทา ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 28 เมษาย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้มอบหมาย นายไสว พละศูนย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วยรองปลัดและหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบลโคกสำราญต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรโดย นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทาพร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเลิงนกทา และร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ บ้านหินสิ่ว หมู่ที่...

[ 08-05-2566 ] Hits:13

รับมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการคัดแยกขยะแลกบุญให้กับ อปท.

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ รับมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการคัดแยกขยะแลกบุญให้กับ อปท. จากนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอเลิงนกทา ณ ห้องประชุมอำเภอเลิงนกทา

[ 27-12-2565 ] Hits:115

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ