Hot News :
สำนักปลัด

นายพาสุข หงษ์ศิลา

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายกิตติพงศ์ ทองเฟื่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

-ว่าง-

นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.

นางสาววรัทยา โจมคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวยุพิน โฮงโสภา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-ว่าง-

นิติกร ปก/ชก

นางอรัญญา ยลพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกชาญชัญ พรหมเสนา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววริณล์ณฎา นพวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปวีณา ทากุ

พนักงานจ้างทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นางกัญญาภัทร ตู้ทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศิริศักดิ์ ทีพารัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายธนพนธ์ กาหลิบ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุบิล ศิลาชัย

นักการภารโรง

นางสาวสมบูรณ์ บุญเนตร

พนักงานจ้างทั่วไป
(งานพัฒนาชุมชน)

นางสาวอรดา พัฒนา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมัคร ขุนทอง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมัย ธีระบุตร

พนักงานดับเพลิง

นายพงศ์ พวงผกา

พนักงานดับเพลิง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ