วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"โคกสำราญ ถิ่นวิถีอีสาน การเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล"

พันธกิจ (Mission)

     พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมอาชีพ พัฒนางานสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก
 3. พัฒนาด้านสังคม
 4. พัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 5. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 8. พัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคมและพลเมือง

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ