Hot News :

ข่าวกิจกรรม

13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสำราญ ประจำปี 2566 โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ. ห้องประชุม อบต. โคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 4 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร(เกษตรแฟร์)ประจำปีงบประมาณ2566 ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ของดี "โคกสำราญ" ณ บริเวณสนามบินกองทัพบกเลิงนกทา ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

4 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ “เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ สนามบินเลิงนกทา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินกองทัพบกเลิงนกทา ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

25 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ พร้อมด้วยรองนายก อบต. เลขานุการ อบต.เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และอาสมัครประจำหมู่บ้าน ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการออกฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลโคกสำราญ เพื่อเป็นลดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ดำเนินการจัดโครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,บริหารส่วนตำบล ถานศึกษา , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดกุดมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กิจกรรมภายในงานมีการออกหน่วยให้บริการประชาชน จากทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน , การแจ้งข้อราชการที่สำคัญ , การรับฟังปัญหาความต้องการของพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการลงพื้นที่ เยี่ยมผู้เปราะบาง พร้อม มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้เปราะะบางในพื้นที่ตำบลโคกสำราญจำนวน 5 ราย

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยมีผู้นำชุมชนในท้องที่เข้าร่วมประชุม ณ วัดกุดมงคล บ้านกุดคอก่าน ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ดำเนินการจัดโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ที่สาธารณะประโยชน์ห้วยหิน บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชการที่ ๙) และสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งหวังให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ สมาชิกสภาอบต.ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานอบต. ประธานอสม. กลุ่มสตรี อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ. ห้องประชุม อบต. โคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ วิธีการดูแลสุขภาพจิต สุขภาพใจเบี้องต้นอย่างถูกต้อง และปกป้องเชิดชูและแสดงความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนา ได้ศึกษาทบทวนศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเผยแพร่ให้แก่ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป รู้บทบาทหน้าที่ และ สิทธิ สวัสดิการของตนเองอันพึงจะได้รับจากรัฐ เตรียมความพร้อมรองรับนโยบายขอรัฐที่มีต่อผู้สูงอายุในอนาคต โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สมาชิกอบต.ทุกหมู่ ข้าราชการ พนักงานอบต.และชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโคกสำราญ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะเปียกลดโลกร้อนแล้วจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีสมาชิกอบต.ทุกหมู่ ข้าราชการ พนักงานอบต.และชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลโคกสำราญ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อการจัดการขยะอินทรีย์และลดปริมาณขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ "ขยะเปียกลดโลกร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการทิ้งขยะติดเชื้อ อย่างถูกวิธี

22 มิถุนายน 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยสมาชิกสภาอบต.ทุกหมู่ ข้าราชการ พนักงานอบต.เยาวชนและผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน ณ.ชุมชนบ้านโคกสำราญ หมู่ 1 บ้านโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 14

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ