Hot News :

ข่าวผู้บริหาร

วันที่10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา พร้อมด้วย นายมิตร บุญเพ็ง นายกอบต.โคกสำราญ นายกลม บุญเนตร รองนายก อบต.โคกสำราญ และเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และอสม.ร่วมต้อนรับ นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ยโสธร พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน "โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน" ณ.บ้านโคกสำราญ หมู่ที่10 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้มอบหมาย นายไสว พละศูนย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วยรองปลัดและหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบลโคกสำราญต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรโดย นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทาพร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเลิงนกทา และร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ บ้านหินสิ่ว หมู่ที่ 6 ณ วัดหินสิ่ว ต.โคกสำราญ อำภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ รับมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการคัดแยกขยะแลกบุญให้กับ อปท. จากนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอเลิงนกทา ณ ห้องประชุมอำเภอเลิงนกทา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดย นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต. ,นายบุญชู สลับศรี ประธานสภา อบต. นายสังข์ทอง ไวยะพันธ์ รองนายกอบต. นายถนัด แสงศรี ปลัดอบต. พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.โคกสำราญ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ และสนับสนุน การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับเขตตรวจราชการที่ 14 กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสมสะอาด หมู่ 12 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมคณะ ร่วมเวทีจัดการความรู้การขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร

29 เมษายน 2565 นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ให้แก่ผู้ประสบภัยฯ จากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 265 ที่ผ่านมา บ้านม่วงกาชัง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 4 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยฯ ในครั้งนี้

วันที่่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ , นายถนัด แสงศรี ปลัด อบต.โคกสำราญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565

7 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. นายถนัด แสงศรี ปลัด อบต.โคกสำราญ และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกสำราญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ